PRIVACY STATEMENT

Privacy Statement

Inleiding
De Get Headhunted Group is een internationaal werkend headhunters en adviesbureau dat kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Get Headhunted Group over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. Get Headhunted Group garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en toe te lichten waarom we deze gegevens verzamelen. Daarom verzamelen, verwerken en gebruiken we persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en aanvullen met nationale wetgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en/of een aangepaste versie aan u doen toekomen.

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

Als headhunter voor talent verzamelen we informatie uit bronnen die publiekelijk of in het algemeen vrij beschikbaar zijn op internet. Alle gegevens die door ons worden verwerkt, zijn voor een groot deel afkomstig van uzelf met uitzondering van de volgende gegevens: openbare bronnen zoals zoekmachines, sociale netwerken of bedrijfsportals. Wij gebruiken deze bronnen voor het selecteren en contacteren van potentiele relaties en kandidaten voor een interessante vacature om zodoende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen.
Als Get Headhunted Group persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hieronder genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van onze Privacyverklaring Get Headhunted Group of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

1.1 Relaties
Wij verwerken uw bedrijfsgegevens zoals: bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kvk nummer, btw nummer, naam contactpersoon, e-mail correspondentie en vacatures om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
• Het contacteren en beheren van relaties van Get Headhunted Group;
• Versturen van digitale mailingen, nieuwsbrieven, verslagen en offertes;
• Versturen per post van mailingen en nieuwsbrieven, verslagen, offertes, facturen of geschenken;
• Versturen van uitnodigingen voor evenementen

1.2 Kandidaten
Wanneer je jouw kandidatuur kenbaar maakt bij één van onze consultants voor één van onze diensten (bemiddeling en werving en selectie, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken zoals: (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, resume, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen, gegevens over beschikbaarheid, e-mail correspondentie, arbeidsverleden en verlof.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
• Kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze headhunters vacatures te selecteren;
• In overleg met u, wordt uw cv naar de besproken opdrachtgever verstrekt;
• Uw cv en gerelateerde gegevens worden naast Get Headhunted Group niet aan derden verstrekt;
• Uw gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde tijd met als doel contact te blijven houden.

2. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als wij hier een wettelijke grondslag en noodzaak voor hebben.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Get Headhunted Group. Dat gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van de Get Headhunted Group en haar activiteiten, het in contact komen met (potentiële) relaties en het verbeteren van onze diensten.
In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u uw persoonsgegevens in ons (web)formulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

3. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?
Alleen medewerkers van Get Headhunted Group die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in het beveiligde SpinOffice systeem van Get Headhunted Group.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners). Deze derde krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de belastingdienst of politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht van de leverancier.

4. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Get Headhunted Group Netherlands (KvK: 65911091)
t.a.v. Privacy Officer
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht (NL)
✉ gdpr@getheadhuntedgroup.nl

5. Uw recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.
Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-up systemen verwijderen.
U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief of email te sturen naar Get Headhunted Group Netherlands (KvK: 65911091) of gdpr@getheadhuntedgroup.nl, zoals beschreven in de bezwaarprocedure hiervoor.

6. Bewaartermijnen
We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

7. Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Get Headhunted Group en onze relaties en kandidaten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij SpinOffice. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren we u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.